top of page

מי יכול להשקיע בקרנות גידור? ואילו סוגי קרנות קיימים?

קרן גידור היא כלי השקעה המיועד ללקוחות כשירים ולעד 35 לקוחות לא כשירים (“ניצעים”) בשנה

קרן גידור היא כלי השקעה המיועד ללקוחות כשירים ולעד 35 לקוחות לא כשירים (“ניצעים”) בשנה.

לקוח כשיר הוא יחיד המקיים את אחד המבחנים הבאים:

  1. השווי הכולל של הנכסים הנזילים (מזומנים, פיקדונות ונכסים פיננסיים וניירות ערך הנסחרים בבורסה) שבבעלותו עולה על 8 מיליון ש”ח.

  2. גובה הכנסתו השנתית, בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 1.2 מיליון ש”ח ליחיד או 1.8 מיליון ש”ח לתא משפחתי.

  3. השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 5 מיליון ש”ח וגובה הכנסתו השנתית, בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 600 אלף ש”ח ליחיד או 900 אלף ש”ח לתא משפחתי.

חברה מוגדרת לקוח כשיר במידה וכל בעלי מניותיה הם לקוחות כשירים לפי ההגדרה לעיל.

בפועל, גם לקוח שאינו עומד בהגדרת “לקוח כשיר” יכול להשקיע בקרן גידור ובתנאי שלמנהל הקרן נותר מקום ללקוחות לא כשירים.

עם זאת, קרנות גידור נוטות להגדיר סכום מינימאלי להשקעה של שותף מוגבל. בקרנות הגדולות, סכום זה יכול להגיע למיליון דולר. בקרנות קטנות וחדשות, הסכום יהיה לרוב נמוך יותר.


אילו סוגים של קרנות גידור קיימים?


למרות שקרנות גידור יכולות להשקיע כאמור במגוון רחב של נכסים, רובן המוחלט הן קרנות שמתמקדות בהשקעה במניות, כאשר חלק קטן יותר מהקרנות הן קרנות אג”ח וחלק קטן עוד יותר הן קרנות שמשקיעות בנכסים אחרים, דוגמת מט”ח, סחורות, מתכות ועוד.

האסטרטגיות המרכזיות שבהן נוקטות קרנות גידור הן:


א. קרנות לונג-שורט מניות


אסטרטגיה בה מנהל הקרן משקיע במניות מסוימות בפוזיציות לונג (מתוך ציפייה לעלייה בשווי חברה מסוימת) ובמניות אחרות בפוזיציות שורט (מתוך ציפייה לירידה בשווי חברה מסוימת). לרוב, השקעה בחברות תתבסס על ניתוח פונדמנטלי והיכרות מעמיקה של חברות.

זוהי האסטרטגיה המרכזית שבה נוקטות קרנות גידור בארץ ובעולם.


ב. קרנות מאקרו


אסטרטגיה בה מנהל הקרן בוחר נכסים מתוך השקפת עולם מאקרו כלכלית. מנהלי קרנות מאקרו יתמקדו בתהליכים מאקרו כלכליים עמוקים ויחפשו כלים פיננסים שיאפשרו להרוויח מהתליכים אלו.

כך, לשם המחשה, מנהל קרן מאקרו עשוי להקצות נכסים למטבע הפזו הארגנטינאי מתוך הערכה שהמדינה נמצאת בעיצומו של תהליך התאוששות כלכלית ולכן, הפזו עשוי להתחזק מול מטבעות אחרים בעולם.


ג. קרנות אקטיביסטיות ומצבים מיוחדים (Special Situation)


קרנות שמתמקדות בחברות שנמצאות במצבים מיוחדים, כמו חברות שנמצאות בעיצומו של תהליך רכישה (בצד הרוכש או הנרכש), שנמצאות בקשיי נזילות או בפשיטת רגל, חברות שנמצאות בעיצומו של תהליך התייעלות ועוד.

קרנות אקטיביסטיות נוטות לקנות נתח מרכזי בחברות ועל ידי כך, לקבל נציגות בדירקטוריון ולהניע תהליכים פנים ארגוניים מקיפים.

למשל, לשם המחשה, קרן אקטיביסטית יכולה לרכוש אחוזים מסוימים בחברה ולנסות לגרום לה להשתמש בקופת המזומנים הגדולה שלה על מנת להגדיל את הדיבידנד לבעלי המניות.


ד. קרן מבוססת אסטרטגיה כמותית


אסטרטגיה המבוססת על מסחר כמותי (Quantitative Trading), כלומר על מסחר בתכיפות גבוהה המסתמך על איתותים טכניים וכמותיים מהשוק.

באסטרטגיה זאת, הדגש הוא יותר על דפוסי מסחר ופחות על אלמנטים עסקיים של חברות.


באדיבות אתר https://savey.co.il

bottom of page