top of page

מי מפקח על קרנות הגידור?

על פי חוק ניירות ערך, כל הצעת ניירות ערך לציבור מחייבת תשקיף. עם זאת, אם ההצעה מופנית לעד 35 ניצעים במהלך 12 חודשים, קיים פטור מפרסום תשקיף

על פי חוק ניירות ערך, כל הצעת ניירות ערך לציבור מחייבת תשקיף. עם זאת, אם ההצעה מופנית לעד 35 ניצעים במהלך 12 חודשים, קיים פטור מפרסום תשקיף.

קרן גידור מוגבלת במספר הניצעים (הלא כשירים) שלה ולכן, אינה מחויבת בהגשת תשקיף. כלומר, קרן גידור אינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך.

קיימים מספר מנגנונים שמטרתם להגן על משקיעים בקרנות גידור:

ראשית, קרן גידור מחויבת במינוי אדמיניסטרטור. האדמיניסטרטור הינו מורשה חתימה בחשבון הקרן, מפקח על כל כניסה ויציאה של כספים ממנה ומוודא כי אין תנועה של כספים שאינה נובעת מפעילויות טבעיות של הקרן (כניסה ויציאת משקיע, משיכת דמי ניהול ודמי הצלחה וכדומה).

האדמיניסטרטור גם משמש כנאמן מס, כלומר כנציג מס הכנסה לשם ההתחשבנות השנתית של כלל השותפים ושל מנהל הקרן. בפועל, האדמיניסטרטור הוא זה שמנכה מס במקור על רווחי המשקיעים בקרן.

בנוסף לכך, קרן גידור מחויבת במינוי רואה חשבון שמבצע ביקורת לקרן עצמה ולשותף הכללי ומוודא כי הדיווחים למשקיעים מדויקים ואמינים.


באדיבות אתר https://savey.co.il

bottom of page