top of page

קרן גידור – המדריך השלם

קרן גידור (Hedge Fund) היא כלי השקעה המהווה חלק מרכזי מעולם ההשקעות האלטרנטיביות

שמה של קרן הגידור נובע מכך שקרנות הגידור הראשונות, שקמו בארה”ב בשנות ה-50 וה-60, נקטו באסטרטגיות גידור שונות ומטרתן הייתה לייצר רווח למשקיעים תחת תנאי שוק שונים.

מאז ועד היום קרנות הגידור עברו שינויים רבים, בדומה לשוקי ההון בעולם, אך מהותן נותרה זהה – ניסיון לייצר תשואה עודפת על השוק לאורך זמן.

תעשיית קרנות הגידור בישראל נמצאת בפריחה גדולה. קרנות רבות קמות מדי שנה ולפי הערכות, בישראל יש כיום כ-150 קרנות גידור, שמנהלות נכסים בהיקף של למעלה מ-6 מיליארד שקל.

מהי קרן גידור, מה היתרונות והחסרונות בהשקעה בה ואילו סוגים של קרנות גידור יש? כל זאת ועוד במדריך הזה.

ההגדרה הנוכחית של קרן גידור בישראל מגיעה מתקנות השקעות בנאמנות משנת 1994:

“תאגיד שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך הנסחרים בבורסה או בשוק מוסדר, קניה או יצירה של אופציות וחוזים עתידיים או מכירת ניירות ערך בחסר, והפקת רווחים משותפת מכל האמור, כאשר ההשקעה, הקניה, היצירה והמכירה בחסר כאמור, יכול שייעשו בשיעורים ובתנאים החורגים מהשיעורים ומתנאים המותרים לקרן נאמנות על פי החוק במדינה שבה הוקם התאגיד ולרבות אגד קרנות גידור”.

במילים פשוטות, קרן גידור היא כלי השקעה גמיש כמעט לחלוטין.

אם בהשקעה באפיקי השקעה אחרים מנהל ההשקעות כפוף למגבלות שונות (במה מותר ואסור להשקיע, מהי חשיפת המט”ח המינימאלית והמקסימאלית, כמה מינוף מותר לקרן לקחת, כמה מזומן היא יכולה להחזיק וכן הלאה), מנהל השקעות בקרן גידור יכול להשקיע בכל מה שעולה על רוחו, ובתנאי שנייר הערך נסחר בזירת מסחר מוסדרת ושמנהל הקרן אינו חורג מהסכם השותפות של הקרן.

קרנות גידור יכולות להשקיע במספר רב של מכשירים פיננסיים וביניהם מניות, אגרות חוב, מניות בכורה, אגרות חוב להמרה, אופציות, חוזים עתידיים, מטבעות, סחורות ועוד רבים אחרים..

מבין הנכסים שבהם משקיעים קרנות גידור ניתן לציין מניות, אגרות חוב, מניות בכורה, אגרות חוב להמרה, אופציות, חוזים עתידיים, מטבעות, סחורות ועוד המון מכשירים פיננסיים אחרים.


המבנה המשפטי של קרנות גידור


המבנה המשפטי של רוב קרנות הגידור הוא שותפות מוגבלת (Limited Partnership), המורכבת משותף כללי (General Partner) ומשותפים מוגבלים (Limited Partners).

השותף הכללי הוא גם מנהל הקרן והוא חברה בע”מ (שיכולה להיות מוחזקת על ידי מספר פרטים/יישויות).

השותפים המוגבלים הם משקיעים יחידים ומוסדיים ובהגדרה, הם אינם מעורבים כלל בניהול הקרן ואחריותם מוגבלת לסכום ההשקעה שלהם בלבד.

ההתקשרות בין השותף הכללי לשותפים המוגבלים מוגדרת בהסכם השותפות של הקרן. הסכם זה מגדיר בין השאר את התנאים לכניסה ויציאה של משקיעים, את מנגנון התשלום של המשקיעים למנהל הקרן, את ניירות הערך בהן הקרן יכולה להשקיע ועוד.

הבדל נוסף ומרכזי בין קרן גידור לאפיקי השקעה אחרים הוא מנגנון התשלום למנהל הקרן. אם באפיקי השקעה אחרים חברות הניהול גובות נתח מסוים מהכסף המנוהל, כלומר דמי ניהול, מנהלי קרנות גידור גובים גם דמי ניהול וגם דמי הצלחה, שמוגדרים כאחוזים מהרווחים שהם יוצרים למשקיעים.


באדיבות אתר https://savey.co.il

bottom of page