top of page

שאלון התאמה

על מנת להבין האם אתם עונים על דרישות כניסה לקרן אנא מלאו את שאלון ההתאמה ונציגנו יצור עמכם קשר לתיאום פגישה בהקדם 

אנא מלא את השאלון הבא

מין
1. האם יש לך היכרות עם שוק ההון?
2. ממה נובעת ההיכרות שלך עם שוק ההון?
3. מהי מטרתך בהצטרפות לקרן?
4. האם אתה מבין שאפיק השקעה באמצעות הקרן אינו לוקח בחשבון את מצבך הכספי, את הצרכים המיוחדים שלך, את מטרות ההשקעה שלך ואת מידת הסיכון המתאימה לך?
5. האם אתה מבין שמנהל הקרן אינו עוקב באופן שוטף אחר תיק ההשקעות הספציפי שלך, אלא מנהל את הקרן עבור כל השותפים המוגבלים יחד?
6. האם אתה מבין שבהשקעה באמצעות הקרן אתה לא תקבל החלטות בדבר ההשקעה אלא הקרן תבצע את ההשקעות בכספי הקרן?
7. האם אתה מבין שלמנהל הקרן ולקרן אין רישיון ניהול תיקים או ייעוץ השקעות, ואפיק ההשקעה מתבצע בהתאם לחריג לדרישה לרישיון על פי דיני ניירות ערך?
8. האם אתה מבין שפעולת השקעה בקרן עלולה לגרום לך הפסד?
9. האם לצורך השגת תשואה תהיה מוכן לתנודתיות בתיק ההשקעות שלך?
10. מהו החלק אותו תהיה מעוניין להשקיע במסגרת הקרן - אחוז מסך הכנסותיך?
11. לפני שנתקדם, נבקש כי תאשר למרות האמור, כי הנך מודע לכך שהשקעה בקרן אינה ניהול או מתן ייעוץ השקעות המותאם לצרכים שלך (או של כל אדם אחר מסויים). האם על בסיס כל האמור, אתה מאשר את הצטרפותך לקרן?
12. האם הינך לקוח כשיר

לקוח כשיר-

(א)  השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותך עולה על שמונה מיליון שקלים חדשים?

(ב) גובה הכנסתך בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 1.2 מיליון שקלים חדשים, או שגובה            הכנסת התא המשפחתי שאליו אתה משתייך עולה על 1.8 מיליון שקלים חדשים?

(ג)   השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותך עולה על חמישה מיליון שקלים חדשים וגובה הכנסתך בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על שש מאות אלף שקלים חדשים, או שגובה הכנסה כאמור של התא המשפחתי שאליו אתה משתייך עולה על תשע מאות אלף שקלים חדשים?

"נכסים נזילים" – מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הייעוץ וניירות ערך הנסחרים בבורסה;

"תא משפחתי" – יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר;

bottom of page