top of page

תשואות 

בשל מגבלות רגולטוריות אסור לנו לפרסם את התשואות לקהל הרחב, אך על מנת לצפות בתשואות הקרן עליכם להיות מוגדרים כמשקיעים כשירים, אם אינכם משקיעים כשירים אנא צרו קשר על מנת שתוכלו לקבל את כל המידע על קרן הגידור בראשית תבל בהתאם לרגולציות, גם משקיעים שאינם כשירים יכולים להצטרף לקרן

על מנת לקבל מידע על אפשרויות השקעה בקרן הגידור בראשית תבל, אנא מלאו את הטופס למטה 

פולדר קרן גידור בראשית תבל

השארת פרטים

בחר אחד מהאפשרויות הבאות או יותר :

להסבר מפורט גלול למטה

תודה רבה ניצור עמך קשר בהקדם

משקיע כשיר – תאגיד

הננו תאגיד, למעט תאגיד שהתאגד למטרת רכישת ניירות ערך בהצעה נוכחית, שההון העצמי שלו עולה על 50 מיליון שקלים חדשים. בפסקה זו, "הון עצמי" – לרבות לפי כללי חשבונאות זרים, תקני חשבונאות בין-לאומיים, וכללי חשבונאות מקובלים בארצות הברית כהגדרתם לפי סעיפים 17(ב)(1) ו-36 לחוק ניירות ערך.

הננו תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של משקיעים המנויים בסעיף 15א(ב) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 *.

משקיע כשיר – יחיד

השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותך עולה על 8,364,177 שקלים חדשים.

גובה הכנסותיך בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 1,254,627 שקלים חדשים, או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו אתה משתייך/ת עולה על 1,881,940 שקלים חדשים.

השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותך עולה על 5,227,610 שקלים חדשים וגובה הכנסתך בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 627,313 שקלים חדשים, או שגובה הכנסה כאמור של התא המשפחתי שאליו אתה משתייך/ת עולה על 940,969 שקלים חדשים.

bottom of page